W Poświętnem 24.06 br został założony Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku.

04.08.2016

Park, przy osobistym zaangażowaniu Marszałka Adama Struzika, został utworzony przez pięć osób prawnych:

  • Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
  • Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.
  • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
  • Polskie Towarzystwo Biomasy (POLBIOM)
  • Lokalną Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Założeniu MPNT-PS  w Płońsku towarzyszył motyw sztumski i promocja Powiatu Sztumskiego. Wynika to z faktu, że Polskie Towarzystwo Biomasy (POLBIOM) reprezentował V-ce Prezes dr inż. Wiesław Denisiuk.  Każdy ze współzałożycieli PARKU zaprezentował siebie i podmiot, który reprezentuje. Dr Denisiuk omówił statutowe zadania POLBIOMU. Przypomniał, że zainteresowanie energetycznym wykorzystaniem biomasy na Mazowszu zaczęło się siedemnaście lat temu, kiedy na konferencji o biomasie zorganizowanej przez dr Denisiuka pod patronatem Agencji Nieruchomości Rolnych OT Gdańsk uczestniczyła obecna Pani dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Agata Sosińska. Rozpoczęła się współpraca, która trwa już siedemnaście lat  i obecnie rozszerzyła się na obszar biotechnologii w rolnictwie i obszarach wiejskich na Mazowszu.

Misją parku na Mazowszu będzie wspieranie transferu wiedzy z nauki do biznesu. Szczególny nacisk zostanie położony na przemysł rolno-spożywczy, biotechnologię, ekologię, Odnawialne Źródła Energii i innowacje technologiczne. Praktycznie przedsiębiorcy będą mogli liczyć na szkolenia, doradztwo, a także pomoc w nawiązywaniu biznesowych kontaktów. Park będzie również inicjować międzynarodową i międzyregionalną współpracę przedsiębiorstw. Zadaniem parku będzie tworzenie inicjatyw klastrowych czy grup operacyjnych. Transfer wiedzy do praktyki i promocja innowacyjnych technologii będzie efektem pracy parku.

Dr inż. Wiesław Denisiuk