Koszty

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 600.000 zł (ceny z listopada 1996 roku). Koszt ten obejmował:

– kompletną instalację ciepłowni 480.000 zł;
– infrastrukturę kotłowni (budynek magazynu, renowacja ciepłowni, renowacja osiedlowej sieci grzewczej, stacja pomp, stacja uzdatniania wody) – 120.000 zł.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez AWRSP (18%); kredyt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (43%); kredyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (39%).

Podczas sezonu grzewczego ciepłownia zużywa 2-6 tony (8-24 balotów) słomy na dzień. Roczny koszt produkcji 1 t słomy w cenach 2011r. wynosi około 217 zł przy tych samych wielkościach składników finansowo rzeczowych składających się na wytworzenie słomy opałowej.

Instalacja jest nadzorowana i konserwowana tylko przez jedną osobę. Kotłownia wymaga wysokich kwalifikacji osoby obsługującej oraz okresowo pracy automatyka i informatyka.Szacunkowo w początkowym okresie wdrożenie nowego systemu grzewczego przynosiło 60 tys. zł nadwyżki przychodów nad kosztami. Dziesiejszy rynek słomy oraz ceny energii elektrycznej, paliw płac tę nadwyżkę zlikwidowały

Koszt działania poprzedniego systemu grzewczego był równy 191.000 zł (sezon grzewczy 1994/1995). Szacunkowo, w stosunku do węgla, wdrożenie nowego systemu przynosi przynajmniej 60.000 zł oszczędności w każdym sezonie grzewczym, które umożliwiają realizację zaciągniętych zobowiązań.

1. Nakłady inwestycyjne w tys. zł budowy kotłowni o mocy 1MW na różne paliwa przedstawia rysunek nr. 1.

 

Koszty 1Rys.1 Nakłady inwestycyjne na budowę ciepłowni o mocy 1MW w tys. zł wg cen z 1994r.

 

2. Koszty surowcowe wytwarzania ciepła dla różnych nośników energii (W.Denisiuk, 2001) przedstawia rysunek nr 2 .

Koszty 2Rys. 2 Koszty surowcowe wytwarzania ciepła dla różnych nośników energii.

Ciepłownia o mocy 1MW generuje koszty. Biorąc pod uwagę różne nośniki energii . Rysunek nr 3 przedstawia przebieg tych kosztów.

Koszty 3Rys.3 Porównanie różnych kosztów

Słoma użyta do celów energetycznych, jej składniki kosztów  rzeczowych, liczone na jedną tonę (ilość paliwa, ilość sznurka, ilość godzin pracy itd.)  w latach 1996-2016 nie uległy zmianie. Wzrost  ceny jednostkowej tych składników  spowodował wzrost ceny słomy z 46.90zł do 220zł/tonę w roku 2016.  Powyższe przedstawia rysunek nr 4.

Koszty_cena_slomy_4_bisRys. 4. Cena 1 tony słomy – „LOCCO” kotłownia

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest możliwy, wzorem krajów które osiągnęły sukces w tej sprawie, tylko po przez działania promocyjne ze strony państwa- przykład Dania, Niemcy, Hiszpania. Wiąże się to z dostępem do niskooprocentowanych kredytów, polityką podatkową państwa, która stosuje ulgi dla odnawialnych źródeł energii i nakłada odpowiednio wysokie podatki na kopalne źródła energii [Pawlak, 2002; Sadowski, 1996; Dakowski,1994].

Koszty-5_bisRys. 5. Struktura cen paliw w 1998 r. w Danii [Jacobsen,2000]