Doświadczenie

W 1996 roku AWRSP przygotowała 4400 balotów słomy z 310 ha. Na następny rok zakontraktowano słomę 550ha. W 1999r firma EKOLOG podpisała kontrakty 10-letnie na zbiór słomy. Ciepłownia w Zielonkach ma nadwyżki ciepła i planuje się powiększenie sieci ciepłowniczej, budowę sieci ciepłej wody. Umożliwi to wzrost produkji i dostawy ciepła.

KORZYŚCI

Znaczna redukcja zanieczyszczeń powietrza (redukcja SO2 – 100%, NOX – 99,5%, pyły – 95%).
Wykorzystanie odnawialnego źródła energii, zmniejszone koszty działania systemu grzewczego, łatwiejsza obsługa kotłowni i sieci ciepłowniczej, zwiększona wydajność ciepłowni, możliwości zatrudnienia bezrobotnych w okresie przygotowania opału.

Efekt ekologiczny:

L.p Zanieczyszczenia Wielkość emisji t / rok Redukcja t / rok
kotłownia węglowa kotłownia słomiasta
1 Pył ogółem 21,7 7,7 13,9
2 Pył zaw. 3,9 1,7 2,2
3 Dwutlenek siarki 20,3 0 20,3
4 Dwutlenek azotu 10,2 4,2 6
5 Tlenek węgla 28,5 1,3 27,2